Bel: +31 (0)20 210 33 34

FAQ

Veelgestelde vragen

Indien u wordt aangehouden heeft u recht op een advocaat. U kunt kiezen voor een advocaat naar uw keuze (voorkeursadvocaat). Maakt u geen keuze dan krijgt u een advocaat toegewezen.

Indien u na aanhouding onze bijstand verlangt, vraag dan de politie naar mr. R. Jonkers of mr. A.W. van Gemert. U kunt daarbij vermelden dat wij in Amsterdam gevestigd zijn, zodat de politie ons direct kan vinden.

Indien u een dagvaarding heeft ontvangen moet u voor de rechter verschijnen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij kunnen namelijk al in het begin van het proces veel invloed uitoefenen en ontlastend bewijs voor u verzamelen.

Als u naar het politiebureau moet komen is het belangrijk om te weten of de politie u als getuige of als verdachte beschouwd. De politie is hier niet altijd duidelijk over.

U bent verdachte

Als u als verdachte wordt uitgenodigd om een verklaring af te leggen op het politiebureau, bent u niet verplicht om te verschijnen. Als u naar het verhoor gaat, bent u niet verplicht om antwoord te geven. Ook bent u niet verplicht om de waarheid te spreken.

Als verdachte weet u niet wat de politie over uw zaak weet. Het is daarom verstandig om zo snel mogelijk een advocaat in te schakelen. Uw advocaat kan het dossier opvragen en met u bespreken wat voor u de beste proceshouding is. Zwijgen is namelijk niet altijd de beste keuze, maar het afleggen van een verklaring zonder kennis van het dossier ook niet.

Sinds 1 maart 2016 mag uw advocaat altijd bij het verhoor aanwezig zijn.

Hieronder treft u enkele tips voor tijdens het verhoor:

 • U bent de baas. U heeft het recht om te zwijgen. Dit betekent niet alleen dat u het recht heeft om helemaal geen antwoorden te geven, maar ook om te zeggen dat u op bepaalde vragen geen antwoord wilt geven. Feitelijk kunt u ook het verhoor stoppen door aan te geven dat u geen verdere vragen wenst te beantwoorden.
 • Gebruik maken van het zwijgrecht maakt u niet schuldig. Veel mensen denken dat ze schuldig lijken als ze zich op hun zwijgrecht beroepen. Dit is absoluut niet het geval. U heeft het recht om te zwijgen en om die reden zal het feit dat u bij het politieverhoor zwijgt nooit als bewijs tegen u kunnen worden gebruikt. Toch kan het verstandig zijn om wel een verklaring af te leggen (bijvoorbeeld indien er sprake is van noodweer). Het is raadzaam om hier voorafgaand aan het verhoor met een advocaat over te spreken.
 • De politie is er niet om uw belangen te behartigen. In Nederland worden verdachten meestal vrij netjes behandeld. De rechercheurs zijn vaak vriendelijk en u krijgt meestal een kop koffie aangeboden. Hoewel het voor iedereen prettig is dat er respectvol met elkaar wordt omgegaan, moet u wel beseffen dat de politie er niet is om u te helpen. Blijf daarom beseffen dat ze u verdenken van een strafbaar feit. Geef dus geen antwoorden die u niet wilt geven, ook al is de sfeer goed. Vaak is dit namelijk een tactiek om een verdachte tegen zijn wil te laten verklaren.
 • Het is moeilijk om te zwijgen. De recherche zal vaak niet blij zijn met een zwijgende verdachte. Hoewel ze uw zwijgen moeten respecteren, hebben ze wel het recht om door te gaan met het stellen van vragen. Nadat u heeft gezegd dat u de vraag niet wilt beantwoorden, zal de politie u vaak proberen te overtuigen om alsnog antwoord te geven. Ze kunnen u vragen waarom u zwijgt (geef hier nooit antwoord op), ze kunnen aangeven dat ze u lang kunnen vasthouden als u geen antwoord geeft, en ze kunnen zeggen dat het bewijs al rond is, maar dat ze het alleen nog van u willen horen. Laat u hierdoor niet verleiden en blijf bij uw standpunt om te zwijgen.
 • Ik weet het niet is ook een antwoord. Het kan goed zijn dat u niet zeker weet wat er is gebeurd of hoe iemand er bijvoorbeeld uit zag. Probeer niet te raden en geef aan of u iets niet zeker weet. Dit voorkomt dat uw verklaring ongeloofwaardig wordt.

U bent getuige

Als getuige bent u verplicht om de waarheid te vertellen. U hoeft echter niet te verklaren over zaken waarmee u uzelf verdacht kan maken (het verschoningsrecht). Ook hoeft u geen verklaring af te leggen over directe familieleden die verdachte zijn.

Dat u getuige bent, betekent niet dat u niet alsnog als verdachte aangemerkt kan worden. Afhankelijk van uw verklaring kan de politie of de (hulp)officier van justitie bepalen dat u alsnog als verdachte bij de zaak wordt betrokken. Het is daarom raadzaam om voorafgaand aan het verhoor een advocaat te raadplegen.

Indien u wordt bedreigd, of gegronde vrees hebt dat u gevaar loopt, zijn er mogelijkheden om als beschermde of anonieme getuige een verklaring af te leggen. In dat geval is het altijd raadzaam om direct met een advocaat te overleggen.

U weet niet of u als getuige of verdachte wordt gehoord

Soms is het niet duidelijk of u als verdachte of getuige wordt gehoord. In dat geval is het raadzaam om voorafgaand aan het verhoor met een advocaat te overleggen.

Overtredingen

Overtredingen zijn lichtere vergrijpen. Het niet houden aan sommige verkeersregels is bijvoorbeeld een overtreding. Gemeentelijke strafbepalingen (zoals een verbod om op een bepaalde plek alcohol te dringen) zijn ook overtredingen.

Als u verdacht wordt van een overtreding kunt u niet in voorarrest genomen worden (u kunt wel voor maximaal 6 uur opgehouden worden voor kort onderzoek).

Anders dan bij misdrijven is een poging tot een overtreding nooit strafbaar.

Ondanks het lichtere karakter van een overtreding, kan de straf wel hoog zijn: er kunnen hoge boetes worden opgelegd en u kunt in hechtenis worden genomen (vergelijkbaar met gevangenisstraf).

Als u verdacht wordt van een overtreding heeft u meestal geen recht op een pro deo advocaat.

 

Misdrijven

Misdrijven zijn zwaardere vergrijpen. Dit begint bij een simpele winkeldiefstal tot aan de zwaarste zaken zoals moord en doodslag. Misdrijven kunnen alleen door de landelijke overheid worden opgesteld, lokale overheden zoals uw gemeente mogen dus geen strafbepalingen maken die misdrijven zijn.

Als u verdacht wordt van een overtreding kunt u in voorarrest genomen worden.

Anders dan bij overtredingen, is een poging tot een misdrijf wel strafbaar. Bij zwaardere misdrijven (met een maximumstraf van 8 jaar of meer) is ook het voorbereiden van het misdrijf strafbaar.

Bij misdrijven kunnen alle soorten straf worden opgelegd. Dit gaat van € 1,00 boete tot een levenslange gevangenisstraf.

Als u verdacht wordt van een misdrijf kunt u in aanmerking komen voor een pro deo advocaat.

Indien u geen advocaat kunt betalen kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo advocaat). Of u hiervoor in aanmerking komt hangt af van uw inkomen en vermogen. Hierop geldt één uitzondering: als u in voorlopige hechtenis bent genomen heeft u altijd recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Uw advocaat kan gesubsidieerde rechtsbijstand voor u aanvragen. U kunt op onze website berekenen of u in aanmerking komt voor een pro deo advocaat.

Komt u in aanmerking voor een pro deo advocaat? Bereken het hier!

Er is geen enkel verschil tussen ‘pro deo’, ‘pro bono’, ‘advocaat op toevoeging’ of ‘gesubsidieerde rechtsbijstand’. Het gaat allemaal om hetzelfde: het verlenen van rechtsbijstand zonder dat de verdachte hiervoor betaalt.

Hoewel in het spraakgebruik vaak pro deo wordt gebruikt, is ‘advocaat op toevoeging’ de juiste term.

Terminologie pro deo advocaat:

Toevoeging: de toewijzing van gesubsidieerde rechtsbijstand aan een advocaat voor een bepaalde zaak.

Toegevoegde advocaat: de advocaat die door de rechtbank is benoemd om een verdachte in een bepaalde zaak te verdedigen.

Pro deo: betekent letterlijk “voor God”. Vroeger verwees het naar advocaten die zaken helemaal voor niets deden, ze werden geacht de zaak voor God te doen.

Pro bono: betekent letterlijk “voor het goede”. Deze term wordt naast pro deo gebruikt.

Onze advocaten procederen ook pro deo / pro bono / op toevoeging.

Indien u verdacht wordt van een strafbaar feit heeft u een aantal rechten. De belangrijkste rechten die u heeft zijn:

 • Het recht op bijstand van een advocaat
 • Het recht om te weten waar u van verdacht wordt
 • Het recht om te zwijgen
 • Het recht om een (aanvullende) verklaring af te leggen
 • Het recht op een tolk als u de Nederlandse taal niet (goed) spreekt
 • Het recht op (gedeeltelijke) inzage in het dossier [vraag nu online uw dossier op]
 • Het recht op medische zorg tijdens detentie
 • Het recht op bezoek tijdens detentie (bezoek van anderen dan uw advocaat kan wel gelimiteerd worden)
 • Het recht om binnen 3 dagen en 15 uur na aanhouding de rechtmatigheid van uw aanhouding door een rechter te laten toetsen
 • Het recht om getuigen te laten oproepen (deze kunnen worden afgewezen)
 • Het recht om onderzoek te laten uitvoeren (een onderzoek kan worden afgewezen)

De politie en de (hulp)officier van justitie hebben veel bevoegdheden. Er zijn tal van middelen die ten gunste van het strafrechtelijk onderzoek kunnen worden ingezet. Er zijn echter wel grenzen aan de bevoegdheid van de politie en de (hulp)officier van justitie. Helaas komt het nog regelmatig voor dat de politie buiten haar bevoegdheden treedt. Ons kantoor kan u meer vertellen over wat de politie wel en niet mag. Een aantal grenzen aan deze bevoegdheden zijn:

 • De politie mag tijdens het verhoor geen ongeoorloofde druk op de verdachte uitoefenen.
 • De politie mag niet zomaar uw woning betreden of doorzoeken, in veel gevallen hebben zij hier toestemming van een rechter voor nodig.
 • De politie mag niet zonder toestemming van u in uw telefoon kijken.
 • De politie mag u geen vragen stellen zonder u eerst te vertellen dat u niet tot antwoorden verplicht bent (de cautie).

De rechter heeft veel mogelijkheden voor het beëindigen van een strafzaak. Als u voor een strafbaar feit veroordeeld wordt, dan zal er zeer waarschijnlijk een straf volgen. Dit kan een geldboete, taakstraf of een (on)voorwaardelijke gevangenisstraf zijn. Ook kan de rechter aanvullende straffen of maatregelen opleggen (zoals verbeurdverklaring van goederen).

De hoogte van een straf verschilt per zaak en is moeilijk te voorspellen. Het opleggen van een straf is maatwerk, en straffen verschillen tussen rechters onderling. Wel hebben de rechters gezamenlijk richtlijnen opgesteld voor het opleggen van straffen in veelvoorkomende zaken.

Op onze website kunt u van een aantal veelvoorkomende zaken zien wat de richtlijnen voor strafoplegging is.

Wat in de volksmond bekend staat als een strafblad, heet in juridische termen ‘justitiële documentatie”. In deze documentatie worden al uw veroordelingen en strafbeschikkingen van boven de € 100 opgenomen. Uw justitiële documentatie is alleen toegankelijk voor uzelf, de rechterlijke macht, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en uw advocaat. Niemand anders mag uw documentatie inzien, dus ook niet een werkgever.

Dat u aantekeningen heeft in deze documentatie hoeft echter niet te betekenen dat u geen werk meer kunt krijgen. In principe mag u gewoon werken als u bent veroordeeld. Voor sommige banen is het echter nodig dat u een “Verklaring Omtrent Gedrag” kan overleggen. Het kan zijn dat u deze verklaring niet krijgt omdat u bent veroordeeld voor een (ernstig) misdrijf.

Hieronder vind u meer informatie over de Verklaring Omtrent Gedrag.

Wat is een VOG en hoe krijg ik die?

Voor bepaalde beroepen verlangt uw werkgever dat u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan overleggen. Zonder deze VOG kunt u niet aan het werk. De wet bepaalt voor welke banen zo’n VOG nodig is.

Op de website van Dienst Justis staat hoe u een VOG kunt aanvragen. 

 

Wat is de procedure van een aanvraag?

Door het aanvragen van een VOG, vraagt u aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie om een oordeel te geven of u een bepaald beroep mag uitoefenen. De procedure ziet er als volgt uit.

 • Het Ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangt uw verzoek om een VOG.
 • Op uw aanvraagformulier staat welk beroep u wilt uitoefenen.
 • Het Ministerie van Veiligheid en Justitie bekijkt wat de vereisten van uw beroep zijn.
 • Het Ministerie van Veiligheid en Justitie bekijkt vervolgens waarvoor u bent veroordeeld (en/of beboet).
 • Vervolgens beslist het ministerie binnen 4 weken of uw veroordeling een beletsel vormt voor het uitoefenen van het beroep dat u wilt gaan doen.

 

Beoordeling van uw aanvraag

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie bepaalt van geval tot geval of er wel of niet een VOG wordt afgegeven. Is iemand bijvoorbeeld veroordeeld voor seks met een minderjarige, dan zal hij/zij waarschijnlijk geen VOG krijgen om bij een peuterspeelzaal te werken. Iemand die is veroordeeld voor rijden onder invloed mag misschien geen taxichauffeur worden, maar kan juist wel weer bij een peuterspeelzaal aan de slag. Om duidelijk te maken wie wel of niet een VOG krijgt, zijn er screeningsprofielen gemaakt. Vereist uw beroep bijvoorbeeld dat u met (veel) geld omgaat, dan zal een veroordeling voor een vermogensdelict aan het afgeven van een VOG in de weg kunnen staan.

 

Hoe lang blijf ik last houden van een veroordeling?

Een veroordeling blijft altijd staan op uw justitiële documentatie. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie laat echter de oude feiten buiten beschouwing. Voor een aanvraag van een VOG om beëdigd tolk of vertaler te worden, kijkt het Ministerie bijvoorbeeld alleen naar veroordelingen die in de afgelopen 10 jaar zijn gepleegd.

De algemene terugkijktermijn is 4 jaar.

De algemene terugkijktermijn voor jongeren tot 23 jaar is 2 jaar , tenzij er sprake is van zedendelicten of ernstige geweldsdelicten

Bijzondere terugkijktermijnen gelden voor onder meer de volgende beroepen:

Vrachtwagenchauffeur: 5 jaar

Taxichauffeur: 5 jaar

Beveiliging burgerluchtvaart: 5 jaar

Lidmaatschap schietvereniging: 8 jaar

Beëdigd tolk/vertaler:10 jaar

Bijzonder opsporingsambtenaar: 10 jaar

Functie bij de politieke dienst: 10 jaar

Werken bij een kerncentrale: 10 jaar

Inschrijving als advocaat: 10 jaar

Uitzondering: voor zedenzaken geldt dat deze onbeperkt worden meegenomen in de beoordeling van uw aanvraag om een VOG. Voor zedenzaken geldt dus geen terugkijktermijn.

 

Aanvullende onderzoeken

Voor sommige bijzondere beroepen geldt een andere regeling. Wilt u bijvoorbeeld werken bij de AIVD of de Marechaussee, dan zullen er ook aanvullende onderzoeken plaatsvinden. Deze onderzoeken gaan veel verder en kennen ook geen terugkijktermijn.

Iedereen heeft het recht om zijn/haar eigen Justitiële Documentatie in te zien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de Justitiële Informatiedienst.

U krijgt nooit een kopie van uw justitiële documentatie. U mag ook niet iemand meenemen naar het inzagemoment. Deze regel is ingesteld om u te beschermen tegen (bijvoorbeeld) opdringerige werkgevers die (ten onrechte) een kopie van uw justitiële documentatie van u verlangen. De wetgever voorzag dit risico en heeft daarom besloten om personen nooit een afschrift te geven. U mag tijdens de inzage uw documentatie wel overschrijven, u kunt dan immers zelf bepalen of u iets weglaat of niet.

Via deze website kunt u een afspraak maken om uw justitiële documentatie in te zien.

Ook met een veroordeling kunt u meestal gewoon aan het werk (blijven). Voor sommige banen is echter vereist dat u een Verklaring Omtrent Gedrag overhandigt. Het kan zijn dat u vanwege uw veroordeling deze verklaring niet krijgt. U vindt hier meer informatie over de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag en uw kansen om er een te krijgen.

Opvang voor uw kinderen

De gevolgen van uw detentie zijn afhankelijk van uw thuissituatie. Als u minderjarige kinderen heeft en u wordt aangehouden, dan zal de politie bekijken in wat voor woonsituatie uw kinderen leven. Is er een partner thuis die voor de kinderen kan zorgen? Dan kunnen uw kinderen waarschijnlijk thuis blijven. Bent u alleenstaande ouder of is uw partner niet in staat om voor uw kinderen te zorgen? Dan zal de politie (eventueel samen met Bureau Jeugdzorg) naar een passende oplossing zoeken. De voorkeur gaat altijd uit naar opvang van uw kinderen bij een familielid of bekende van u. Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind bepaalt dat in dit soort situaties het belang van het kind altijd voorop staat.

 

Bezoek van uw kinderen

Uw kinderen mogen u tijdens uw detentie gewoon bezoeken. Veel penitentiaire inrichtingen (gevangenissen) hebben speciale faciliteiten voor het bezoek door kinderen.

Een strafzaak begint met het onderzoek van de politie. De politie werkt in opdracht van het Openbaar Ministerie. Zij zijn belast met de vervolging van strafbare feiten. De Officier van Justitie zal, om tot een veroordeling te komen, de rechter moeten overtuigen dat de verdachte het feit begaan heeft. Dit moet wettig en overtuigend bewezen worden. Hiertoe verricht de politie onderzoek naar uw betrokkenheid. De politie kan bijvoorbeeld forensisch onderzoek doen of u verhoren.
Van al deze handelingen wordt een dossier opgemaakt. In kleine zaken beslaat zo’n dossier ongeveer 25 – 50 pagina’s, maar grotere zaken beslaan vaak (tien)duizenden pagina’s.

Hieronder vind u een (versimpeld) overzicht van een gemiddelde strafzaak:

 • Naar aanleiding van een aangifte verricht de politie een vooronderzoek.
 • Er vindt vaak een buurtonderzoek plaats waarbij de politie omwonenden hoort.
 • Eventuele getuigen worden uitgenodigd op het politiebureau.
 • De politie heeft een persoon aangemerkt als verdachte.
 • De officier van justitie geeft toestemming voor aanhouding buiten heterdaad.
 • De verdachte wordt aangehouden.
 • De verdachte wordt naar het politiebureau gebracht.
 • De verdachte wordt opgehouden voor het onderzoek (maximaal 6 uur).
 • In die tijd zal de verdachte door de politie worden verhoord.
 • Als het onderzoek nog niet klaar is, dan kan de verdachte in verzekering worden gesteld, voor ten hoogste 6 dagen.
 • Indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft, kan de verdachte voor maximaal 2 weken in bewaring worden gesteld.
 • Als ook dan het onderzoek nog niet is afgerond, kan de verdachte gevangen worden genomen voor maximaal 90 dagen, binnen welke termijn de zaak voor de eerste keer op zitting komt.
 • Zodra het onderzoek is afgerond, zal de verdachte worden gedagvaard om ter terechtzitting te verschijnen.
 • Op de aangeschreven dag zal er ter zitting een onderzoek door de rechter plaatsvinden.
 • Tijdens deze zitting zal de officier van justitie de aanklacht voorlezen en een straf eisen.
 • De verdachte en zijn advocaat krijgen de gelegenheid om verweer te voeren.
 • Na de zitting zal de rechter binnen 2 weken uitspraak doen in een vonnis. Bent u gedagvaard voor de politierechter, dan zal deze doorgaans meteen uitspraak doen.

Een strafbeschikking is een boete die door de Officier van Justitie wordt opgelegd. De oplegging heeft vaak vergaande consequenties. Het bijzondere aan een strafbeschikking is dat in de gehele procedure nooit een rechter betrokken wordt.

Strafbeschikking is geen eenvoudige verkeersboete

Vroeger kon men met een transactievoorstel strafrechtelijke vervolging afkopen. Daarmee werd vervolging voorkomen door de transactie te betalen. Het transactievoorstel komt steeds minder voor.

Een strafbeschikking is een zwaarder middel met grotere gevolgen. De straffen zijn een stuk zwaarder en met het betalen van een strafbeschikking wordt vervolging niet voorkomen: het betalen van een strafbeschikking heeft dezelfde gevolgen als een veroordeling door een rechter. Een strafbeschikking komt ook op uw ‘strafblad’ te staan, tenzij de straf lager is dan een geldboete van €100.

 

Soorten boetes

Er zijn drie verschillende soorten boetes. Een strafbeschikking, een transactievoorstel en de mulderboete.

 

Een aantal belangrijke punten van de strafbeschikking

 • Een strafbeschikking wordt wel opgenomen op uw strafblad (tenzij onder € 100).
 • Indien u het niet eens bent met de strafbeschikking, dient u binnen twee weken in verzet te komen.
 • De beschikking staat vast indien niet tijdig verzet wordt ingesteld.
 • Door de beschikking te betalen erkent u het feit.
 • Door de beschikking niet te betalen, maar ook niet in verzet te komen erkent u het feit ook, én wordt het bedrag van de beschikking verhoogd.
 • Kortom: als u het niet met een strafbeschikking eens bent, dan moet u:
  • 1) op tijd in verzet komen,
  • 2) de beschikking niet betalen.

 

Hoe weet ik wat voor boete ik heb?

Bij een strafbeschikking staat altijd duidelijk vermeld dat het om een strafbeschikking gaat. U kan een strafbeschikking ook herkennen aan een grote “S” of “O” rechtsboven in de brief.

Door verzet in te stellen wordt uw zaak in veel gevallen voorgelegd aan de rechtbank (lees: wat gebeurt er na verzet?). In veruit de meeste gevallen pakt dit gunstig voor u uit. De voordelen wegen namelijk meestal op tegen de risico’s

Voordelen

 • U hebt kans op een vrijspraak.
 • Bij de rechter krijgt u wel een kans om uw verhaal te doen. Dit kan veel invloed hebben op de straf.
 • U heeft de mogelijkheid om u door een advocaat te laten bijstaan. Onze advocaten kunnen u in veel gevallen pro deo bijstaan.

Risico’s

 • Een strafbeschikking van onder de € 100 wordt niet opgenomen op uw strafblad (hogere boetes wel). Als u  (na het doen van verzet) wordt veroordeeld door de rechter, wordt dit wel op uw strafblad genoteerd. Het is dus een risico om verzet in te dienen tegen strafbeschikkingen van onder de € 100.
 • Hoewel dit zelden gebeurt, kan de rechter besluiten om een straf op te leggen die hoger is dan de boete van de strafbeschikking.

Na het indienen van verzet 

Na het indienen van verzet heeft de Officier van Justitie drie opties:

 • Het verzet wordt gegrond verklaard. De boete wordt dan vernietigd.
 • Naar aanleiding van het verzet kan er een lagere boete worden opgelegd.
 • Indien de strafbeschikking niet wordt vernietigd of verlaagd, dan zal uw zaak aan de rechter worden voorgelegd. U wordt dan gedagvaard.

 

Gevolgen van de dagvaarding naar aanleiding van het verzet

Met het verzet heeft u een dagvaarding uitgelokt. Daarmee heeft u voorkomen dat u gestraft bent zonder dat er een rechter naar uw zaak heeft gekeken. Hoewel veel mensen angstige gedachtes hebben bij een rechtszaak, is de gang naar de rechter in veel gevallen voordeliger dan het betalen van de strafbeschikking.

 

De voordelen van een rechtszaak op een rij

 • U heeft kans op een vrijspraak.
 • Bij de rechter krijg u wel een kans om uw verhaal te doen, dit kan grote invloed hebben op de hoogte van de straf.
 • U heeft de mogelijkheid om u door een advocaat te laten bijstaan. Onze advocaten kunnen u in veel gevallen pro deo bijstaan.
 • Rechters leggen zelden een hogere straf op dan de strafbeschikking. Het risico van de gang naar de rechter is dus niet groot.

 

Hoe lang duurt het voordat ik naar de rechter moet?

In veel gevallen duurt het meerdere maanden voordat u voor de rechter moet verschijnen. In de tussentijd hoeft u de strafbeschikking nog niet te betalen.

 

Ik heb geen tijd om naar de rechter te gaan. Ben ik verplicht om te gaan?

U bent niet verplicht om naar de zitting te gaan. Het is echter wel raadzaam om te gaan, of een advocaat namens u te laten gaan. Immers krijgt u tijdens de zitting de kans om uw kant van het verhaal te laten zien. Onze advocaten kunnen voor u naar de zitting gaan.

 

Wat gebeurt er na de zitting?

De rechter kan besluiten om direct op de zitting uitspraak te doen. U hoort dan of u wordt vrijgesproken, of dat u alsnog wordt veroordeeld. De rechter kan zijn beslissing ook uitstellen. Doorgaans wijst de rechter dan binnen 14 dagen het vonnis.

Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter?

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de beslissing van de rechter. In dat geval kunt u hoger beroep instellen. Neem contact op met een van onze advocaten voor meer informatie over hoger beroep.

De ontnemingsmaatregel

De wetgever wil met de ‘plukze-wetgeving’ veroordeelden in hun portemonnee treffen. Dit gaat via de zogenaamde “ontnemingsmaatregel”. Dit is een maatregel waarbij het ‘voordeel’ van het strafrechtelijke handelen door de staat wordt teruggevorderd. Deze maatregel wordt opgelegd naast de straffen.

Indien u bijvoorbeeld veroordeeld bent voor het telen van hennep, dan kan de strafrechter naast het opleggen van een straf bepalen dat u al het geld dat u met de wietplantage heeft verdiend moet terugbetalen.

Hoe hoog is de ontnemingsmaatregel?

Meestal is het niet goed mogelijk om een exacte berekening te maken van het financiële voordeel dat door een misdrijf is genoten. Dit komt omdat weinig veroordeelden een voor het OM kenbare administratie van de omzet bijhouden. Om die reden wordt het bedrag dat met het misdrijf is verdiend geschat.

Het Openbaar Ministerie maakt een (vaak erg ruime) schatting van de illegale winst en verzoekt de rechter om de verdachte te veroordelen om dit bedrag aan de staat te betalen. Niet zelden zijn de berekeningen van het Openbaar Ministerie erg onrealistisch. Een goede advocaat kan hier veel verschil in maken. Ook kan er – als dit nodig is – met het Openbaar Ministerie onderhandeld worden over het terug te betalen bedrag.

Als u het niet eens bent met het vonnis van de rechter, kan u in hoger beroep komen. Uw zaak zal dan door een hogere rechter helemaal opnieuw worden beoordeeld. U heeft hiervoor meestal maar twee weken.