AVG

Jonkers & Van Gemert advocaten, gevestigd aan Stadsplateau 7 in Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Jonkers & Van Gemert advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens verwerkt worden.

Contactgegevens: https://jonkersvangemert.nl Stadsplateau 7 Utrecht 0302408008

Persoonsgegevens die wij verwerken Jonkers & Van Gemert advocaten verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt of omdat deze gegevens zijn verwerkt in het strafdossier van uw zaak, waarover wij de beschikking krijgen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om u de dienstverlening als advocatenkantoor te kunnen aanbieden. Jonkers & Van Gemert advocaten verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht voor juridische dienstverlening van Jonkers & Van Gemert advocaten;
  • Het voeren van gerechtelijke procedures;
  • Het versturen van correspondenties aan u en aan derde-betrokkenen bij uw zaak;
  • Ten behoeve van advisering, bemiddeling, en doorverwijzing naar andere juridische dienstverleners met een geheimhoudingsverplichting en/of verschoningsrecht
  • Het versturen en innen van declaraties.
  • Ten behoeve van werving en selectie indien u een sollicitatie stuurt;

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Geboorteplaats - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Gegevens over uw strafzaak, waaronder parketnummer, zaaksnummer, proces-verbaalnummer, detentieadres, en justitiële documentatiegegevens en BSN; - Gegevens tbv de aanvraag toevoeging, waaronder uw BSN, V-Nummer,hoogte eigen bijdrage, en GBA adres - Gegevens tbv van nakoming van de WWFT

Jonkers & Van Gemert advocaten deelt uw gegevens met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor het goed kunnen uitvoeren van onze dienstverlening. Daarbij kunt u denken aan waarneming door een andere advocaat, het uitvoeren van deskundigenonderzoek in uw strafzaak, correspondentie met OM, Rechtbank, of de wederpartij, en het bewaren van uw gegevens via een ICT systeem. Wanneer namens en in opdracht van Jonkers & Van Gemert advocaten persoonsgegevens verwerkt worden, wordt hiervoor een verwerkers en geheimhoudingsovereenkomst gesloten. De gegevens noodzakelijk voor het aanvragen van een toevoeging worden verder verstrekt aan de Raad voor Rechtsbijstand indien wij u bijstaan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Jonkers & Van Gemert advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Jonkers & Van Gemert advocatengebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal het kantoor in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Jonkers & Van Gemert advocaten verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - strafrechtelijk verleden - burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Jonkers & Van Gemert advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het verwerken van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Jonkers & Van Gemert advocaten. - Jonkers & Van Gemert advocaten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor de naleving van de Wwft.

Geautomatiseerde besluitvorming Jonkers & Van Gemert advocaten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jonkers & Van Gemert advocaten) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Jonkers & Van Gemert advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zijn verplicht uw gehele dossier voor 5 jaren te bewaren. Daarna zal uw dossier worden vernietigd. De bewaartermijn kan afwijken voor zover uw gegevens op grond van een wettelijke verplichting bewaard worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Jonkers & Van Gemert advocaten gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Wij maken verder gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Jonkers & Van Gemert (www.jonkersvangemert.nl) geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wij doen niet aan tracking, en slaan uw IP-adres niet op. U heeft het recht om cookies te verwijderen of deze niet te accepteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jonkers & Van Gemert advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Tot slot heeft u recht op vergetelheid, en recht op beperking van verwerking van persoonsgegevens en het recht om een (eventueel) eerder afgegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar Jonkers & Van Gemert Advocaten, Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij ons kantoor aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Jonkers & Van Gemert advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op eigen persoonsgegevens.

Jonkers & Van Gemert advocaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Jonkers & Van Gemert advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@jonkersvangemert.nl

Vragen?
Neem contact met ons op

info@jonkersvangemert.nl
+31 20 210 33 34